Algemene voorwaarden: Abonnement

Deze Algemene Voorwaarde is voor het laatst aangepast op 09 juni 2021 te Amsterdam

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene voorwaarden:
de onderhavige bepalingen
Bike:
de in de offerte gespecificeerde (bak)fietsen en/of elektrische (bak)fiets, met toebehoren zoals bijvoorbeeld helm, fietstassen e.d.
Noord:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The E-bike Company B.V., de verhuurder van Bikes en Containers
Huurder:
de natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder die Bikes huurt van Noord
Smart:
abonnement voor de huur van een  Bike, waarbij Huurder aansprakelijk is voor schade aan de Bike conform Tabel 1 en Noord een eigen risico hanteert van € 700 per Bike en € 350 per accu in geval van diefstal.
Smart Plus:
abonnement voor de huur van een  Bike, waarbij Huurder niet aansprakelijk is voor schade aan de Bike conform Tabel 1 en Noord een eigen risico hanteert van € 700 per Bike en € 350 per accu in geval van diefstal.
All-risk:
abonnement voor de huur van een  Bike, waarbij Huurder niet aansprakelijk is voor schade aan de Bike conform Tabel 1 en Noord een eigen risico hanteert van € 350 per Bike en/of accu in geval van diefstal.
Noord Tegoed:
Elke maand dat je een Noord e-bike huurt ontvang je Noord tegoed.
De gedefinieerde termen worden zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt.

2. Aanmelding en overeenkomst

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en diensten verricht door Noord. Acceptatie en verstrekking van de algemene voorwaarden door en aan Huurder geschiedt tijdens het invullen van het online aanmeldformulier door Huurder op de website van Noord.
 2. Noord en Huurder sluiten een overeenkomst, op basis van het ingevulde aanmeldformulier op www.ridenoord.nl. De aanmelding bevat een omschrijving van de te verhuren Bike, de huursom (en eventuele bijkomende kosten) en de wijze van betaling.
 3. De overeenkomst tussen Noord en Huurder komt tot stand door het invullen van het aanmeldformulier en betaling van de eerste termijn vooruit op de website www.ridenoord.nl, dan wel wanneer Noord op verzoek van Huurder met de uitvoering van de overeenkomst is gestart. Huurder die consument is heeft 14 dagen bedenktijd, tenzij de overeenkomst tijdens de bedenktijd is uitgevoerd. Is de huur tijdens de bedenktijd met instemming van Huurder gedeeltelijk uitgevoerd, dan dient Huurder de dienst naar rato te betalen bij ontbinding tijdens de bedenktijd.
 4. Huurder is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de gegevens, zoals bekend bij Noord, zoals bijvoorbeeld adres, e-mailadres of telefoonnummer.
 5. Indien Noord in een voorkomend geval een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet strikt mocht hanteren, dan houdt dat geen afstandsverklaring van deze algemene voorwaarden in.
 

3. Soort abonnement

 1. Huurder zal bij het aangaan van de overeenkomst kiezen voor een Smart, Smart Plus of All-risk abonnement.
 2. Indien huurder de Bike binnen 7 dagen na starten van het abonnement retourneert, in de zogenaamde proefweek, worden de huurkosten geretourneerd.
 

4. Vergoeding, wijziging en betaling

 1. Huurder is de vooraf overeengekomen huursom en bijkomende kosten bij vooruitbetaling verschuldigd aan Noord. Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw. Bij registratie zal Huurder de eerste termijn vooruitbetalen.
 2. Het gespaarde Noord tegoed kan ingewisseld worden voor een nieuwe of refurbished e-bike uit onze webshop, op basis van beschikbaarheid. Tegoed kan niet ingewisseld worden voor euro’s of andere producten uit de shop. Het tegoed kan niet toegepast worden in combinatie met andere kortingen.
 3. Noord is gerechtigd de huurprijs te wijzigen. In dat geval kan de overeenkomst niet door Huurder worden beëindigd, tenzij de verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst en Huurder consument is. Prijswijzigingen die voortvloeien uit de wet, zoals de verhoging van btw, kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.
 4. Alleen overeengekomen kosten kunnen aan Huurder in rekening worden gebracht, behoudens het geval dat Huurder schadevergoeding aan Verhuurder is verschuldigd.
 5. Noord zal Huurder een factuur sturen voor de huursom en bijkomende kosten over de komende termijn. Het abonnement start op de weekdag dat jij je e-bike ontvangt en de volgende facturen zullen altijd op die weekdag plaatsvinden, bijv. start op zondag, alle volgende facturen op zondag.
 6. Het verschuldigde bedrag van de factuur zal middels automatische incasso worden geïncasseerd. Indien het voor Noord niet mogelijk is het door Huurder verschuldigde bedrag middels automatische incasso te innen op de volgens lid 4 vastgestelde kalenderdag, dan is Huurder van rechtswege in verzuim. Noord zal dan binnen 14 dagen nogmaals het verschuldigde bedrag proberen te innen door middel van automatische incasso. Slaagt ook de tweede incassopoging niet, dan schort Noord haar verplichtingen jegens Huurder op en zal Noord de Bike ophalen bij Huurder. Hiervoor zal door Noord € 30 aan kosten in rekening worden gebracht. Noord is dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 7. Alvorens de overeenkomst te ontbinden zal Noord Huurder eenmalig een kosteloze aanmaning sturen met een laatste betalingstermijn van 14 dagen. Als hierna nog steeds niet door Huurder is betaald, maakt Noord tevens aanspraak op de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten.

5. Aflevering

 1. Noord verbindt zich jegens Huurder om de Bike ter beschikking te stellen zoals in de overeenkomst omschreven.
 2. De Bike wordt afgeleverd op de locatie zoals gemeld in het aanmeldformulier of opgehaald bij een Noord pick-up point. Voor het afleveren van de Bike brengt Noord € 30 aan kosten in rekening, zo ook bij het ophalen van de Bike bij einde overeenkomst. Het ophalen en afleveren van de Bike door Huurder bij een Noord pick-up point is gratis. De afleveringsdatum van de Bike geldt als aanvangsdatum van de overeenkomst.

6. Verplichtingen huurder

 1. Huurder mag de Bike alleen gebruiken in overeenstemming met de aard en bestemming ervan. Huurder moet netjes met de Bike en toehoren (waaronder de sleutels) omgaan. Het is verboden om de Bike te gebruiken op een terrein waarvoor de Bike niet geschikt is. Het opladen van de accu dient correct en op een veilige plaats te geschieden ter voorkoming van oververhitting en/of brandgevaar.
 2. Huurder mag de Bike niet door- of onderverhuren, uitlenen, in gebruik geven, vervreemden of bezwaren.
 3. Huurder moet de Bike inleveren in dezelfde staat als hij/zij de Bike heeft ontvangen. Het is Huurder niet toegestaan eigenhandig modificaties op de Bike aan te brengen, zoals bijvoorbeeld een bagagedrager.
 4. Indien er een defect is aan de Bike, mag Huurder er niet mee doorfietsen als dit het erger maakt. Huurder is dan gehouden de instructies in artikel 7 op te volgen.
 5. Start en beëindiging van het gebruik van een Bike (met uitzondering van de sleutelversie) vindt plaats via de app, waarbij beëindiging van het gebruik alleen plaats kan vinden op de overeengekomen thuislocatie van Noord. Op andere plaatsen kan de Huurder de Bike wel op slot zetten, maar daarmee wordt het gebruik niet beëindigd.
 6. Huurder zal de Bikes steeds tegen diefstal (laten) beveiligen door correct en deugdelijk gebruik van de door Noord verstrekte sloten.

7. Service, onderhoud en instructies huurder

 1. Noord verzorgt het regulier onderhoud van de Bike naar eigen inzicht.
 2. Noord heeft de bevoegdheid Bikes te controleren op de staat waarin deze verkeren en kan modificaties aanbrengen. Huurder is gehouden medewerking te verlenen aan keuring, modificaties en controles.
 3. In geval van beschadiging of vermissing van de Bike, dient Huurder Noord hier binnen 24 uur over te informeren en alle redelijke instructies van Noord op te volgen, waaronder doch niet beperkt tot het verlenen van medewerking aan het doen van aangifte (door Noord), het inleveren van een ingevuld en door alle betrokkenen ondertekend schadeformulier indien de schade is veroorzaakt door een derde en het verstrekken van alle inlichtingen aan Noord en diens verzekeraar.
 4. Huurder mag de Bike niet door een derde laten repareren, anders dan met toestemming van Noord.
 5. Noord zal de oorzaak van het defect of de schade beoordelen en de Bike repareren, tenzij dit in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd. Indien de Bike niet direct kan worden gerepareerd, neemt Noord binnen 48 uur contact op om een omruiling van de Bike in te plannen. Aan deze termijn kan huurder geen rechten ontlenen. Omruiling vindt slechts plaats op het door Huurder op het aanmeldformulier opgegeven adres. Omruiling is kosteloos in geval van een all-in prijs of bij omruiling op een pick-up point. In alle overige gevallen brengt Noord € 30 voorrijkosten in rekening.
 6. Regulier onderhoud aan de Bike is voor rekening van Noord. Indien er naar het oordeel van Noord echter sprake is van een defect of schade als gevolg van het gebruik door of namens Huurder, dan zijn de kosten van onderhoud, reparatie, vervanging of anderszins voor rekening van Huurder. Deze kosten zullen dan door Noord overeenkomstig de in het navolgende artikel opgenomen tabel bij Huurder in rekening worden gebracht.
 7. In geval van ondeugdelijk gebruik van de Bike door Huurder, is Noord gerechtigd maatregelen te treffen, waaronder de onmiddellijke inname van de Bikes zonder verval van de betalingsverplichtingen van Huurder. Onder ondeugdelijk gebruik wordt in elk geval verstaan: gebruik in strijd met deze algemene voorwaarden en gebruik in strijd met het normaal gebruik van een Bike, bijvoorbeeld gebruik onder invloed van verdovende middelen zoals alcohol en/of drugs, gevallen van verkeersovertredingen, nalatigheid of gebrek aan normale zorg.
 8. Noord zal alleen de Bike omruilen of repareren, indien Huurder op dat moment aan alle financiële verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

8. Schade, diefstal, aansprakelijkheid en abonnementsvorm

  1. Het gebruik van de Bike is geheel op eigen risico.
  2. Noord inspecteert de Bike bij inlevering op eventuele schade (waaronder diefstal of vermissing van de Bike en/of onderdelen). Indien de Bike schade blijkt te hebben, dan wordt deze schade vermoed te zijn veroorzaakt door Huurder. Uitsluitend in geval van een Smart abonnement (en niet in geval van een Smart Plus of All-risk abonnement) zijn de kosten voor reparatie of vervanging voor rekening van Huurder, tenzij Huurder aantoont dat de schade al bestond bij aanvang van de overeenkomst of anderszins voor rekening van Noord behoort te komen. Noord hanteert daarbij onderstaande tabel (bedragen zijn inclusief BTW):
Accuschade €250
Accuhouder €30
Oplader €85
Sleutel of slot €50
Smartlock €125
Spatbord €95
Voorrek €95
Voorvork €300
Wiel (velg) €100
Zadel €65
  1. Bij het Smart en Smart Plus abonnement hanteert Noord in geval van diefstal een eigen risico van € 700 per Bike en € 350 per accu. In het geval van een all-risk abonnement hanteert Noord in geval van diefstal een eigen risico van €350 per Bike en/of accu.
  2. Het bepaalde in lid 3 geldt ongeacht de abonnementsvorm slechts indien de originele sleutel door Huurder wordt overhandigd aan Noord. Indien originele sleutel niet aan Noord geretourneerd kan worden, zal het volledige bedrag van de Bike inclusief accu van € 3.500 aan Huurder in rekening worden gebracht (vermeerderd met € 350 in geval van een tweede accu). Aldus hanteert Noord in geval van schade of diefstal de navolgende tabel:
Smart Smart Plus All-risk
✓ Schades ✓ 100% schade gedekt ✓ 100% schade gedekt
✓ 70% dekking bij diefstal* ✓ 70% dekking bij diefstal* ✓ 90% dekking bij diefstal*
*) in geval van een sleutelversie: bij inlevering van de originele sleutel
 1. Huurder ontvangt pas een nieuwe Bike of accu, nadat hij het eigen risico heeft voldaan.
 2. Huurder wordt geblokkeerd en kan geen nieuwe Bike meer gebruiken ingeval bij de betreffende Huurder twee keer sprake is geweest van diefstal.
 3. Indien de Bike wordt teruggevonden na een diefstalmelding, zal in plaats van het eigen risico € 50 verwerkings- en administratiekosten bij Huurder in rekening worden gebracht.
 4. Indien een Bike opgehaald dient te worden bij het Fietsdepot, brengt Noord hiervoor een bedrag van € 50 aan kosten bij Huurder in rekening.

9. Duur en opzegging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd, tenzij Huurder en Noord schriftelijk anders zijn overeenkomen.
 2. Noord en Huurder kunnen de overeenkomst tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 4 weken. Opzegging door Huurder kan uitsluitend online via het daartoe bestemde formulier op de website van Noord.
 3. Indien sprake is van een proefweek, kan de huurder de e-bike binnen 7 dagen kosteloos retourneren. De huurder betaalt alleen voor de gemaakte schades, die niet binnen zijn afgesloten abonnement vallen. De huur van de eerste week wordt na het retourneren van de e-bike teruggestort en eventueel betaalde bezorgkosten worden niet terugbetaald.
 4. Noord kan de overeenkomst daarnaast met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst opzeggen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle haar toekomende rechten, indien: a. Huurder in verzuim is onder de overeenkomst; b. Huurder in staat van faillissement is verklaard of is toegelaten tot de wet schuldsanering natuurlijke personen; c. Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van Noord kan worden gevergd.
 5. Gedurende de in lid 2 genoemde opzegtermijn is Huurder de overeengekomen vergoeding voor de termijn verschuldigd. Binnen de opzegtermijn neemt Noord contact op met Huurder om het retourneren van de Bike te bespreken. Inlevering van de Bike dient uiterlijk op de laatste dag van de opzegtermijn te geschieden. Huurder zal alle medewerking aan Noord verlenen om de Bike terug te geven.
 6. Bedragen die Noord voor opzegging heeft gefactureerd blijven verschuldigd en worden op het moment van opzegging direct opeisbaar.
 7. De Bike kan door Huurder kosteloos worden ingeleverd bij een Noord pick-up point. Voor het ophalen van de Bike brengt Noord € 30 in rekening.
 8. Indien de Bike niet uiterlijk op de laatste dag van de opzegtermijn door Huurder is geretourneerd, zal: a. de opzegging worden geacht geen effect te hebben, indien Huurder de betalingen conform de overeenkomst na deze datum continueert. De overeenkomst duurt dan onverminderd voort; b. de opzegging in stand blijven, indien Huurder na deze datum geen betalingen conform de overeenkomst meer voldoet en Huurder geen gehoor geeft aan de sommatie van Noord om de Bike binnen 14 dagen in te leveren, gedurende welke termijn Huurder de volledige huursom voor één termijn verschuldigd is. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn is Noord gerechtigd de volledige kosten van de Bike overeenkomstig artikel 8 lid 3 van deze voorwaarden bij Huurder in rekening te brengen. Artikel 8 lid 4 is dan tevens van toepassing.

10. Ontbinding

 1. Artikel 9 laat ontbinding door Noord op grond van de wet onverlet.
 2. In geval van ontbinding zal Huurder de Bike uiterlijk binnen twee dagen na de ontbindingsdatum retourneren overeenkomstig artikel 9 lid 6. Indien de Bike niet binnen die termijn door Huurder is ingeleverd, is het bepaalde in artikel 9 lid 7 sub a en b van overeenkomstige toepassing, waarbij onder ‘deze datum’ dan de ontbindingsdatum wordt bedoeld.
 3. Bedragen die Noord voor ontbinding heeft gefactureerd blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. Reeds door Noord ontvangen bedragen zullen geen voorwerp van ongedaan making zijn. Noord is niet aansprakelijk voor schade van Huurder als gevolg van ontbinding op grond van dit artikel.

11. Privacy

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst en voor het informeren van Huurder over het gebruik of onderhoud van Bikes worden persoonsgegevens van Huurder verwerkt, waaronder een kopie van het ID-bewijs van Huurder overeenkomstig de privacywetgeving. Noord controleert de kredietwaardigheid van Huurder op basis van de aanmelding.
 2. Huurder gaat ermee akkoord dat de e-bike is uitgerust met GPS en dat deze data anoniem wordt gebruikt voor optimalisatie van onze dienstverlening. De locatiedata zal niet gekoppeld worden aan persoonsgegevens tenzij er een officieel verzoek gedaan wordt vanuit een opsporingsinstantie onder het gezag van het OM.

12. Eigendom

 1. De eigendom van Bikes berust bij Noord. Bij het eindigen van de overeenkomst zal Huurder de Bikes aan Noord overhandigen. Opschorting van deze verplichting tot afgifte niet toegestaan.

13. Aansprakelijkheid

 1. Noord is nimmer gehouden andere schade aan Huurder te vergoeden dan de schade die zij op grond van de wet verplicht is te vergoeden. Noord is niet aansprakelijk voor schade van Huurder als gevolg van ondeugdelijk gebruik van de Bike en/of accu zoals bedoeld in artikel 7 lid 7 van deze voorwaarden.
 2. Noord is slechts aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een gebrek aan de Bike, indien het gebrek bij het aangaan van de overeenkomst al aanwezig was en Noord dit wist of behoren te weten of indien het gebrek is ontstaan na het aangaan van de overeenkomst maar toch aan Noord is toe te rekenen. Noord is niet aansprakelijk voor schade die Huurder kan verhalen op zijn/haar schadeverzekeraar of hiervoor Huurder een andere uitkering heeft gekregen, tenzij Noord het gebrek bij het sluiten van de overeenkomst kende of behoorde te kennen, dan wel de gebreken aan de Bike zijn ontstaan door opzet of grove schuld van Noord.
 3. In alle gevallen waarin Noord gehouden is tot betaling van een schadevergoeding, zal deze schadevergoeding nooit hoger zijn dan het schadebedrag dat de verzekeraar daadwerkelijk uitkeert, vermeerderd met het eigen risico, althans het door Huurder betaalde factuurbedrag onder de overeenkomst.
 4. Noord maakt bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik van toeleveranciers, zoals bijvoorbeeld een hostingprovider. Noord is niet aansprakelijk voor een tekortkoming onder de overeenkomst indien dit het gevolg is van enige tekortkoming aan de zijde van haar toeleveranciers.

14. Rechtskeuze en bevoegde rechter

 1. Op alle betrekkingen tussen Noord met Huurder is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen partijen over de overeenkomst of over handelingen in samenhang met de overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

15. Wijziging

 1. Noord heeft de bevoegdheid de algemene voorwaarden te wijzigen. Voor het intreden van de aangepaste algemene voorwaarden zal Noord Huurder informeren. Heeft de wijziging tot gevolg dat aan Huurder een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, dan heeft Huurder die consument is de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking zal treden.

Terms and Conditions: Purchase

Index:

 • Article 1 – Definitions
 • Article 2 – Identity of the entrepreneur
 • Article 3 – Applicability
 • Article 4 – The offer
 • Article 5 – The contract
 • Article 6 – Right of withdrawal
 • Article 7 – Costs in case of withdrawal
 • Article 8 – Exclusion right of withdrawal
 • Article 9 – The price
 • Article 10 – Conformity and warranty
 • Article 11 – Delivery and execution
 • Article 12 – Duration transactions: duration, cancellation and extension
 • Article 13 – Payment
 • Article 14 – Complaints procedure
 • Article 15 – Disputes
 • Article 16 – Additional or deviating provisions

Article 1 – Definitions

In these conditions, the following definitions apply:
 1. Reflection period: the period in which the consumer can make use of his right of withdrawal;
 2. Consumer: the natural person who does not act in the exercise of profession or business and en-ters into a distance contract with the entrepreneur;
 3. Day: calendar day;
 4. Duration of transaction: a distance contract relating to a series of products and / or services, of which the delivery and / or purchase obligation is spread over time;
 5. Durable medium: any means that enables the consumer or entrepreneur to store information that is addressed to him personally, in a way that makes future consultation and unaltered re-production of the stored information possible.
 6. Right of withdrawal: the possibility for the consumer to withdraw from the distance contract within the reflection period;
 7. Model form: the model form for withdrawal that the entrepreneur provides that a consumer can fill in when he wants to make use of his right of withdrawal.
 8. Entrepreneur: the natural or statutory person who offers products and / or services to consumers at a distance;
 9. Distance contract: an agreement whereby, within the framework of a system organized by the en-trepreneur for distance selling of products and / or services, up to and including the conclusion of the agreement, only one or more techniques for distance communication are used;
 10. Technique for distance communication: means that can be used for concluding a contract, without the consumer and entrepreneur being in the same room at the same time.
 11. Terms and Conditions: the present General Terms and Conditions of the entrepreneur.
 

Article 2 – Identity of the entrepreneur

Noord, The E-bike Company;

Disketteweg 9, 1033NW Amsterdam;

Telephone: +31 85 130 05 78, Monday-Friday: 9.00-17.00

E-mail: info@noord.nl

Chamber of Commerce: 62005723

VAT number: NL854590730B01

 

Article 3 – Applicability

 1. These general terms and conditions apply to every offer from the entrepreneur and to every distance contract and orders between entrepreneur and consumer.
 2. Before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions will be made available to the consumer. If this is not reasonably possible before the distance contract is concluded, it will be indicated that the general terms and conditions can be viewed at the entrepreneur and they will be sent free of charge as soon as possible at the request of the consumer.
 3. If the distance contract is concluded electronically, by derogation from the previous paragraph and before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions can be made available electronically to the consumer in such a way that the consumer can easily store it on a durable medium. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it will be indicated where the general terms and conditions can be consulted electronically and that at the request of the consumer they will be sent free of charge by electronic means or otherwise.
 4. In case the specific product or service conditions apply in addition to these general terms and conditions, the second and third paragraphs shall apply mutatis mutandis and the consumer may in the event of conflicting general terms and conditions always invoke the applicable provision that is most favorable to him.
 5. If one or more provisions in these general terms and conditions at any time are wholly or partially void or destroyed, then the contract and these conditions remain intact and the concerning stipulation will be replaced by a provision that the intention of the original approaches as much as possible.
 6. Situations that are not regulated in these general terms and conditions must be assessed ‘to the spirit’ of these general terms and conditions.
 7. Obscurities about the explanation or content of one or more provisions of our terms and conditions, should be explained ‘to the spirit’ of these terms and conditions.

Article 4 – The offer

 1. If an offer has a limited period of validity or is made subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.
 2. The offer is without obligations. The entrepreneur is entitled to amend and adjust the offer.
 3. The offer contains a complete and accurate description of the offered products and / or services. The description is sufficiently detailed to make a proper assessment of the offer possible by the consumer. If the entrepreneur uses images, these are a true reflection of the offered products and / or services. Obvious mistakes or errors in the offer do not bind the entrepreneur.
 4. All images, specifications and information in the offer are indicative and can not lead to compensation or dissolution of the contract.
 5. Products with images are a true reflection of the products offered. Entrepreneur can not guarantee that the displayed colors exactly match the real colors of the products.
 6. Each offer contains such information that is clear to the consumer on what rights and obligations are attached to the acceptance of the offer. This concerns in particular:
  • the price including taxes;
  • the possible costs of shipping;
  • the way in which the contract will be concluded, and which acts are necessary for this;
  • whether or not the right of withdrawal applies;
  • the method of payment, delivery and execution of the contract;
  • the period for accepting the offer, or the period within which the entrepreneur guarantees the price;
  • the amount of the tariff for distance communication if the costs of using the technique for distance communication are calculated on a basis other than the regular basic tariff for the used means of communication;
  • whether the agreement is filed after the conclusion and, if so, how it can be consulted by the consumer;
  • the way in which the consumer, prior to concluding the contract, can check the data provided by him under the contract and repair it if necessary;
  • any other languages in which, in addition to Dutch, the contract can be concluded;
  • the codes of conduct to which the entrepreneur has subjected himself and the way in which the consumer can consult these codes of conduct electronically;
  • the minimum duration of the distance contract in case of a duration of transaction.

Article 5 – The contract

 1. The contract is, without prejudice to the provisions of paragraph 4, concluded at the moment of acceptance by the consumer of the offer and the fulfillment of the corresponding conditions.
 2. If the consumer has accepted the offer electronically, the entrepreneur will immediately confirm the receipt of the acceptance of the offer electronically. As long as the receipt of this acceptance has not been confirmed by the entrepreneur, the consumer can dissolve the agreement.
 3. If the contract is concluded electronically, the entrepreneur will take appropriate technical measures and organisational measures to secure the electronic transfer of data and he will en-sure a secure web environment. If the consumer can pay electronically, the entrepreneur will ob-serve appropriate security measures.
 4. The entrepreneur can – within the legal frameworks – inform whether the consumer can meet his payment obligations, as well as all those facts and factors that are important for a responsible conclusion of the distance contract. If the entrepreneur based on this investigation has good reasons not to enter into the agreement, he is entitled to refuse an order or request, and he is entitled to at-tach special conditions to the execution.
 5. The entrepreneur will send the following information with the product or service, in writing or in such a way that it can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable medium: a. the visiting address of the business location of the entrepreneur where the consumer can go to with complaints; b. the conditions under which and the manner in which the consumer can make use of the right of withdrawal, or a clear statement regarding the exclusion of the right of withdrawal; c. the information about guarantees and the existing service after purchase; d. the information included in article 4 paragraph 3 of these conditions, unless the entrepreneur has already provided this information to the consumer before the execution of the contract; e. the requirements for terminating the contract if the contract has a duration of more than one year or is indefinite.
 6. In case of an extended transaction, the provision in the previous paragraph only applies to the first delivery.
 7. Each contract is concluded under the suspensive conditions of sufficient availability of the prod-ucts concerned.

Article 6 – Right of withdrawal

When delivering products:
  1. When purchasing products, the consumer has the option to terminate the contract without giving any reasons within 14 days. This reflection period commences on the day following the receipt of the product by the consumer or a representative who is pre-designated by the consumer and who is announced to the entrepreneur.
  2. During the reflection period, the consumer will handle the product and packaging carefully. If he makes use of his right of withdrawal, he will return the product with all accessories in the original condition and packaging to the entrepreneur, in accordance with the reasonable and clear instruc-tions provided by the entrepreneur.
  3. When the consumer wishes to make use of his right of withdrawal, he is obliged to announce this to the entrepreneur within 14 days after the receipt of the product. The consumer must announce this by means of the model form. After the consumer has announced that he wishes to make use of his right of withdrawal, the customer must return the product within 14 days. The consumer must prove that the delivered goods have been returned on time, for example by means of proof of shipment.
  4. If the customer has not announced that he wishes to make use of his right of withdrawal after the expiry of the periods mentioned in paragraphs 2 and 3, or the consumer has not returned the product to the entrepreneur, the purchase is a fact.
When delivering services:
 1. When providing services, the consumer has the option to terminate the contract without giving any reasons for at least 14 days, starting on the day of concluding the contract.
 2. In order to make use of his right of withdrawal, the consumer will focus on the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur with the offer and/or at the latest upon delivery.

Article 7 – Costs in case of withdrawal

  1. If the consumer makes use of his right of withdrawal, the consumer will bear the costs of returning the goods.
  2. If the consumer has paid an amount, the entrepreneur will refund this amount as soon as possible but no later than 14 days after the cancellation. However, the condition is that the product has already been received by the merchant or that conclusive proof of the complete return can be submitted. Repayment will be made via the same payment method used by the consumer unless the consumer explicitly authorizes another payment method.
  3. In the event of damage to the product due to careless handling by the consumer himself, the consumer is liable for the depreciation of the product.
  4. The consumer can not be held liable for the depreciation of the product if the entrepreneur does not provide all legally required information about the right of withdrawal, this should be done be-fore the conclusion of the sales contract.

Article 8 – Exclusion of right of withdrawal

  1. The entrepreneur can exclude the right of withdrawal of the consumer for products as described in paragraph 2 and 3. The exclusion of the right of withdrawal only applies if the entrepreneur has clearly stated this in the offer, at least in time for the conclusion of the contract.
  2. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for products: a. that have been created by the entrepreneur in accordance with the specifications of the con-sumer; b. that are clearly personal in nature; c. which can not be returned due to their nature; d. that can spoil or age quickly; e. of which the price is subject to fluctuations in the financial market on which the entrepreneur has no influence; f. for hygienic products of which the consumer has broken the seal.
  3. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for services: a. regarding accommodation, transport, restaurant services or to perform leisure activities on a certain date or during a certain period; b. of which the delivery commenced with the express consent of the consumer before the reflec-tion period has expired; c. regarding bets and lotteries.

Article 9 – The price

 1. During the period mentioned in the offer, the prices of the offered products and / or services will not be increased, except for price changes due to changes in VAT rates.
 2. The prices mentioned in the offer of products or services include VAT.
 3. All prices are subject to printing errors. No liability is accepted for the consequences of printing errors. In case of printing errors, the entrepreneur is not obliged to deliver the product at the mis-taken price.

Article 10 – Conformity and Warranty

 1. The entrepreneur guarantees that the products and / or services comply with the contract, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of virtue and / or usability and the existing statutory provisions and / or government regulations on the date of the conclusion of the contract. If agreed, the entrepreneur also guarantees that the product is suitable for other than normal use.
 2. A warranty provided by the entrepreneur, manufacturer or importer does not affect the statutory rights and claims that the consumer can assert against the entrepreneur on the basis of the contract.
 3. Any defects or incorrectly delivered products must be reported to the entrepreneur in writing within 4 weeks after delivery. Return of the products must be in the original packaging and in a new condition.
 4. The warranty term of the entrepreneur is consistent with the warranty term of the manufacturer, which is 2 years for e-bikes. The entrepreneur is never responsible for the ultimate suitability of the products for each individual application by the consumer, nor for any advice regarding the use or application of the products.
 5. The warranty does not apply if:
  • The consumer has repaired the delivered products himself and / or processed or if the consumer has it repaired and / or processed by third parties;
  • The delivered products are exposed to abnormal conditions or otherwise careless han-dling or contrary to the instructions of the entrepreneur and / or are handled on the pack-aging;
  • The defect in whole or in part is the result of regulations that the government has made or will make regarding the nature or the quality of the materials used.

Article 11 – Delivery and execution

 1. The entrepreneur will take the most possible care when receiving and executing orders of products and when assessing applications for the provision of services.
 2. The place of delivery is the address that the consumer has announced to the company.
 3. With due regard for the provisions in paragraph 4 of this article, the company will execute accept-ed orders expeditiously but no later than 30 days, unless the consumer has agreed to a longer delivery period. If the delivery is delayed, or if an order can not or only partially be executed, the consumer will receive a notification of this no later than 30 days after he has placed the order. In that case, the consumer has the right to terminate the contract without any costs. The consumer is not entitled to a compensation.
 4. All delivery terms are indicative. The consumer can not derive any rights from any periods mentioned. Exceeding a term does not entitle the consumer to a compensation.
 5. In case of dissolution in accordance with paragraph 3 of this article, the entrepreneur will refund the amount that the consumer has paid as soon as possible but no later than 14 days after termination.
 6. If the delivery of an ordered product appears to be impossible, the entrepreneur will endeavor to make a replacement article available. At the latest upon delivery, it will be stated in a clear and comprehensible manner that a replacement item will be delivered. For replacement items, the right of withdrawal can not be excluded. The costs of any return shipment will be borne by the entrepreneur.
 7. The risk of damage and / or loss of products rests with the entrepreneur until the moment of delivery to the consumer or a pre-designated representative that is announced to the entrepreneur, unless expressly agreed otherwise.

Article 12 – Duration transactions: duration, cancellation and extension

 1. Unless otherwise agreed, the amounts owed by the consumer must be paid within 7 working days after the commencement of the reflection period as referred to in article 6 paragraph 1. In case of a contract to provide a service, this period shall start after the consumer has received the confirmation of the contract.
 2. The consumer has the duty to report inaccuracies in provided or stated payment details to the entrepreneur without delay.
 3. In case of default by the consumer, the entrepreneur has the right, subject to statutory restrictions, to charge the reasonable costs that were announced prior to the consumer.

Article 13 – Payment

 1. The entrepreneur has a complaints procedure and handles the complaint in accordance with this complaint’s procedure.
 2. Complaints about the execution of the contract must be submitted fully and clearly described to the entrepreneur within 7 days, after the consumer has discovered the defects.
 3. Complaints submitted to the entrepreneur will be answered within a period of 14 days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, the entrepreneur will respond within the period of 14 days with a notice of receipt and an indication when the consumer can expect a more detailed answer.
 4. If the complaint can not be resolved by mutual agreement, a dispute arises that is susceptible to the dispute settlement.
 5. In case of complaints, a consumer must first turn to the entrepreneur. If the webshop is affiliated with Stichting WebwinkelKeur and if the complaints can not be resolved by mutual agreement, the consumer should turn to Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), which will mediate free of charge. Check whether this webshop has a running membership via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. If there is not a solution found by then, the consumer has the opportunity to have his complaint dealt with by the arbitration committee appointed by Stichting WebwinkelKeur, the decision of this is binding and both entrepreneur and consumer must agree with this binding decision. There are costs associated with submitting a dispute to the arbitration committee that must be paid by the consumer to the relevant committee. It is also possible to file complaints via the European ODR platform.
 6. A complaint does not suspend the obligations of the entrepreneur, unless the entrepreneur indicates otherwise in writing.
 7. If a complaint is found to be well-founded by the entrepreneur, the entrepreneur will replace or repair the products to the consumer its choice or the delivered products free of charge.

Article 14 – Complaints procedure

 1. Contracts between the entrepreneur and the consumer to which these general terms and conditions apply are governed exclusively by Dutch law. Even if the consumer lives abroad.
 2. The Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods does not apply.

Article 15 – Disputes

Additional or deviating provisions from these terms and conditions may not be at the expense of the consumer and must be recorded in writing or in such a way that they can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable medium.

Article 16 – Additional or deviating provisions